Tennis

Plannen vervangen toplaag kunstgras veld 2

Zoals bij de meesten inmiddels wel bekend, is de toplaag van kunstgrasveld 2 (het hoofdveld) aan vervanging toe. 

De kunstgrasmat, die er sinds 2007 ligt, wordt gebruikt voor korfbal en tennis en is in vergevorderd stadium van slijtage. Ook laten de vlakheid ter plaatse van de aansluitingen met de betonnen tegels rondom en de waterdoorlatendheid te wensen over. Nooteboom Sport, de partij die al onze velden heeft aangelegd en tevens het jaarlijkse onderhoud uitvoert, heeft de staat van onze velden in 2017 beoordeeld en vervolgens geadviseerd om de toplaag van veld 2 te vervangen. Tevens adviseerde Nooteboom bij de renovatie de sporttechnische laag (= onderbouw/fundering) te laten beoordelen op schokabsorptie. Het is gebruikelijk de toplaag eens in de tien jaar te vervangen.

 

Intern is eind 2017 een traject opgestart om tot het vervangen van de toplaag te komen. Dit klinkt simpel, maar vanwege gewijzigde eisen vanuit het NOC-NSF en het KNKV – met name op het gebied van schokabsorptie – is dit een langdurig en ingewikkeld traject geweest. Er is veelvuldig overlegd met de gemeente Teylingen, het KNKV en de leverancier. Onze huidige kunstgrasvelden hebben een ‘harde’ fundering, die hoofdzakelijk bestaat uit lava (verschillende fracties granulaat). Tegenwoordig worden veel nieuwe kunstgrasvelden aangelegd met een fundering van lava en rubber. Dit is voor onze renovatie niet mogelijk. Om aan de eisen qua schokabsorptie te voldoen, is het noodzakelijk tussen de lavafundering en de kunstgras toplaag een zogenaamd schokpad toe te passen. Dit is een schokdempende foamlaag met een dikte van circa 10 tot 12 mm. Het aanbrengen van deze tussenlaag is een vereiste om door de NOC-NSF keuring te komen. Zonder goedkeuring mogen er geen korfbalwedstrijden op het gerenoveerde kunstgrasveld worden gespeeld.

 

Het was al snel duidelijk dat de noodzaak cq. verplichting van het aanbrengen van een schokabsorberende laag een negatief effect heeft op het stuitergedrag van de tennisballen. In het traject is er uitgebreid gekeken in hoeverre er nog mogelijkheden waren om voor zowel het korfbal als ook het tennis een optimale oplossing te vinden. Uit de vele gesprekken met de gemeente, de bond, de leverancier en de ervaringen van en bij clubs in de omgeving (met een vergelijkbare opbouw van het kunstgrasveld – dus gerenoveerde situatie met schokpad) hebben we uiteindelijk geconcludeerd dat tennissen in de nieuwe situatie praktisch niet meer mogelijk is. Het bestuur heeft dan ook alles afwegende haar akkoord gegeven op het voorstel om na de renovatie alleen nog korfbalbelijning op het veld aan te brengen.

 

Op het gerenoveerde hoofdveld worden witte belijningen voor twee velden aangebracht. Een ‘hoofdveld’ 40x20 m2 en een jeugdveld 20x12 m2. Zie bijgevoegde impressie (in concept). Rondom de velden wordt een rand met een contrasterende kleur kunstgras aangebracht. Er is bewust voor gekozen om de huidige veldafmetingen te behouden en het ‘hoofdveld’ dus niet te verkleinen. Dit in verband met de benodigde ruimte voor trainingen.

 

 

Het bestuur realiseert zich dat, ondanks dat kunstgrasveld 1 (met tennisbanen 1 t/m 4) formeel het voorkeursveld is voor tennis, veel tennissers teleurgesteld zullen zijn, dat er op veld 2 niet meer getennist kan worden. Helaas bieden de strenge eisen voor schokabsorptie ons geen andere optie. Met de TTC zal worden gekeken op welke wijze het tennis op de andere velden beter kan worden gefaciliteerd. Indien nodig en mogelijk staat bestuur open voor suggesties om veld 3 meer geschikt voor tennis te maken. Het bestuur wil op deze wijze de mogelijkheid om bij top te blijven tennissen blijven faciliteren.

 

Het aanbestedingstraject is momenteel in volle gang. We verwachten dit eind volgende maand af te ronden. Volgens de huidige planning wordt het veld in de komende zaalperiode, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemer en van de weersomstandigheden, ergens in de periode januari en maart 2019 vervangen.

 

Namens het bestuur,

Patrice de Vos

 

 

 

 

tennis top flyer jeugd

Beschikbaarheid tennisbanen

 

De drie all weather velden worden voor verschillende sportdoeleinden gebruikt, maar hoofdzakelijk verdeeld over tennissers en korfballers. Om het gebruik in goede banen te leiden en teleurstellingen te voorkomen wordt door TOP het veldschema onderhouden. Met name gedurende de periode dat veel korfbal-trainingen gegeven worden is het zaak om goed het schema in de gaten te houden. Overdag zijn de velden veelal beschikbaar en komt het af te toe voor dat bijvoorbeeld het Rijnlands Lyceum gebruikt maakt van een aantal banen. In de winter periode wordt niet of nauwelijks korfbal buiten beoefend, waardoor de velden zowel overdag als in de avonduren en 7 dagen per week beschikbaar zijn.

 

Vaste uren bezet

 

Op de maandag staan diverse activiteiten ingepland. Een aantal banen zijn daardoor beperkt beschikbaar :

 

19.30 - 22.30

19.00 - 23.00

Husselen

Tennislessen

 

Sport maakt dorstig. Daarom is het goed te weten dat de TOP-kantine gedurende een groot deel van het jaar open is. In een gezellige sfeer kan men hier terecht voor het nuttigen van consumpties en het onderhouden van contacten met de andere sporters bij TOP

Klik hier voor de openingstijden van de kantine

laatste wijziging 23aug18

LJ Sport

Tennisles bij TOP

In de lessen zijn de allernieuwste ontwikkelingen op tennisgebied verwerkt. Tevens kan er, mits de weersomstandigheden het toelaten, gebruik worden gemaakt van moderne hulpmiddelen als video en ballenkanon. De lesperiode is 6 maanden. In die periode worden er ca. 20 tennislessen gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om met de trainers een afspraak te maken voor één of meerdere losse lessen op dagen en tijden die u of de groep het beste uitkomt. Van de tennislessen die uitvallen i.v.m. de weersomstandigheden, wordt er 1 les van de cursus ingehaald. In geval van extreme uitval door weersomstandigheden zorgt de trainer voor een passende inhaalregeling. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste leraar komt er een invaller of wordt de les ingehaald.

Parkreglement

Artikel 1

Tennis zal op alle kunstgrasvelden plaatsvinden. Tijdens het veldkorfbalseizoen is het aantal beschikbare tennisbanen beperkt. Exacte informatie hierover treft u aan op het afhang-bord en in op de website.

 

Artikel 2

De banen zijn onbespeelbaar wanneer er bij opdooi - na vorst - water op de velden staat. Het betreden van de baan gebeurt zodanig dat andere spelers hier geen hinder van ondervinden. Degenen die als eersten de baan betreden zorgen ervoor dat het net op de baan wordt geplaatst, waarbij het net wordt verplaatst met behulp van de losse onderzet wielen (de netten moeten worden verreden; niet verschuiven!). Tijdens het korfbal veldseizoen dient het net te worden teruggeplaatst, tenzij op de baan wordt doorgespeeld.

 

Artikel 3

De banen mogen alleen worden bespeeld door tennisdeelnemers van TOP Zij hebben zich als zodanig schriftelijk aangemeld bij TOP voor een winter-, zomer- of jaar-periode. Zij zijn in het bezit van een geldig pasje met pasfoto en beschikken eventueel over een sleutel om het park te betreden. De sleutel is strikt persoonlijk. U dient het hek te sluiten en op slot te doen teneinde te voorkomen dat onbevoegden het park betreden.

 

Artikel 4

Op alle kunstgrasvelden is verlichting aanwezig. De verlichting mag alleen worden bediend door daartoe gerechtigde personen.

 

Artikel 5

Niet-tennisleden mogen maximaal vijf maal per seizoen worden geïntroduceerd, mits de baanbezetting dit toelaat. De introducerende tennisdeelnemer dient vooraf een introductie-lijst in te vullen en de introductiekosten te voldoen. De kosten bedragen euro 2,50 voor jeugd (tot 18 jaar) en euro 4,00 voor senioren per ochtend, middag of avond. Betaling dient in de kantine plaats te vinden. Derhalve kunnen alleen introducees meegenomen worden tijdens de openingstijden van de kantine.

 

Artikel 6

Men moet gebruikmaken van het aanwezige bord, waarop banen gereserveerd kunnen worden. Afhangen is alleen toegestaan met een geldige spelerspas met pasfoto, en als men daadwerkelijk op het park aanwezig is. HET AFHANGEN DIENT MET MEER DAN EEN PAS TE GESCHIEDEN! Voordat men gaat spelen, dienen de spelerspasjes op de daarvoor bestemde plek te zijn geplaatst en de klok op de juiste tijd (begintijd) te zijn ingesteld.

 

Artikel 7

Een speelperiode is 30 minuten voor een single. Voor een dubbel of mix geldt een speelperiode van 45 minuten. Een single bestaat uit 2 of 3 personen; een dubbel of mix bestaat uit 4 personen.

Artikel 8

Tijdens de lesuren mogen degenen die les hebben niet bij voorbaat afhangen aansluitend aan de lesperiode.

 

Artikel 9

Het toewijzen van de banen kan door bestuursleden, materiaalcommissieleden of tenniscommissieleden worden gewijzigd in verband met evenementen, onderhoud, e.d.

 

Artikel 10

De banen mogen alleen betreden worden door personen, die schoeisel dragen dat geschikt is voor kunstgras. Straatschoenen of sportschoenen met metalen- of afschroefbare noppen zijn op het kunstgras ten strengste verboden. Sportkleding is verplicht en schoenen moeten schoon zijn (geen gravel of vuil).

 

Artikel 11

Door het betreden van het sportcomplex doen spelers en bezoekers uitdrukkelijk afstand van elk recht op schadevergoeding jegens TOP wegens schade, op welke wijze dan ook, aan lijf of goed ondervonden.

 

Artikel 12

De tennisdeelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle schades toegebracht aan personen en zaken, onder andere aan tennisbanen, netten, clubgebouw, etc.

 

Artikel 13

Het gebruik van alcoholische dranken en glaswerk in de kleedkamers en buiten het terras is verboden. Roken in de kleedkamers en op het kunstgrasveld is verboden. Geen afval en kauwgom op het kunstgrasveld deponeren

 

Artikel 14

De openingstijden van de kantine worden gepubliceerd. Eventuele wijzigingen (in verband met cursussen e.d.) worden tijdig bekendgemaakt.

 

Artikel 15

Sporttassen dienen te worden geplaatst in het daarvoor bestemde tassenrek of in de kleedkamers, of meegenomen te worden naar het veld. Niet in de garderobe of entree laten staan!

 

Artikel 16

Voertuigen dienen geparkeerd te worden op het daarvoor bestemde parkeerterrein. Rijwielen en bromfietsen in de daarvoor bestemde stalling, links van de hoofdingang.

 

Artikel 17

Aanwijzingen van bestuursleden van TOP of van leden van de materiaal- of tenniscommissie dienen te worden opgevolgd. Bestuursleden hebben het recht ieder die de orde verstoort of zich op ongepaste wijze gedraagt, de toegang tot het park te ontzeggen. Bij het niet nakomen van dit parkreglement kan door het bestuur tot schorsing worden overgegaan.

 

Artikel 18

Dit parkreglement is aangepast op 1 oktober 2008. Wijzigingen en aanvullingen zullen worden bekendgemaakt.

 

 

Verplaatsen tennisnetten

 

Omdat er tijdens het korfbal veldseizoen vrijwel elke avond korfbaltrainingen op de velden zijn, dienen degenen die ‘s middags of ‘s avonds de tennisbanen gebruiken na afloop van het tennissen de tennisnetten aan de kant van het veld te plaatsen. Bij het verplaatsen van de netten kan men gebruik maken van de sledes (op wieltjes) die op het veld aanwezig zijn. De meeste mensen werken hier gelukkig goed aan mee. Helaas wordt nog wel eens vergeten de sledes weer onder het net vandaan te halen als het net aan de kant van het veld is geplaatst. Gevolg: het tennisnet gaat doorhangen en kan hierdoor defect raken. Dit kan een grote schadepost veroorzaken.

Een dringend verzoek aan iedereen:

Tennisnetten niet op sledes laten staan (Niet op het veld en niet langs de kant!)

Gelieve reclameborden vrijhouden 

Tennisnetten niet voor de doorgangen plaatsen

 

Teneinde de tennisactiviteiten voor iedereen plezierig te laten verlopen is er een parkreglement opgesteld betreffende de tennisactiviteiten op het sportcomplex van de TOP.  Houdt u aan deze regels, schrijf eerlijk af en speel op de juiste schoenen, dan heeft iedereen het naar zijn/haar zin en houden we het sportcomplex in goede staat.

En nog even aandacht voor

 

Om iedereen ruimte te geven om te tennissen hebben we de basis regel ingesteld dat een Dubbel of Mix wedstrijd maximaal 45 minuten kan duren. De enkel-wedstrijden hebben een maximale tijdsduur van 30 minuten. Dit geldt als alle banen bezet zijn. Er dient te allen tijde op het speelbord aangegeven te worden wie er spelen middels de lidmaatschapskaarten of introducé passen. Ook dient te allen tijden de klok op de starttijd gezet te worden. Het kan namelijk best zo zijn dat als je begint, nog niet alle banen bezet zijn, maar deze kunnen tijdens je spel wel volledig bezet raken. Het is dan natuurlijk zaak dat degene die het langste speelt, als eerste ruimte maakt voor de volgende spelers. Het is echter niet zo, dat spelers verzocht kan worden om de baan te verlaten als er nog andere banen vrij zijn. Wij kennen binnen onze vereniging geen voorkeursbanen en niemand heeft na de maximale speeltijd van anderen het recht om een specifieke baan op te eisen als er nog andere banen vrij zijn. Zijn er banen onbespeelbaar door werkzaamheden, korfbal of anders, en zijn er verder geen vrije banen voor tennis, dan kan er uiteraard afgehangen worden na de geldende periodes als hiervoor omschreven. Als we deze regels met zijn allen aanhouden ontstaan er geen vervelende discussies op de baan.

Parkreglement