Wedstrijdverslagen

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 14 oktober 2019

Het bestuur nodigt alle leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 oktober om 20.00 uur in de Peter Kales Lounge (bovenkantine).

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening vergadering
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de ALV van 28 september 2018
 4. Jaarverslag seizoen 2018 – 2019
 5. Financieel verslag 2018 - 2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Goedkeuring (financieel) jaarverslag eizoen 2018-2019
 8. Decharche bestuur seizoen 2018-2019
 9. Vrijwilligersbeleidsplan
 10. Terugblik en visie 2019+
 11. Videoplatform
 12. Bespreking en goedkeuring begroting 2019 – 2020
 13. Vaststellen contributies 2019-2020 en 2020-2021
 14. Verkiezing leden bestuur
 15. Verkiezing leden kascommissie
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

Jaarverslag en overige stukken kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ieder gewoon lid van de vereniging heeft stemrecht. Het bestuur verwijst hierbij naar artikel 15 van de statuten.

 

Toelichting op de agenda:

Ad 3: zie bijlage

Ad 4: zie bijlage

Ad 5: zie bijlage

Ad 7: het bestuur licht de belangrijkste punten uit het vrijwilligersbeleidsplan toe.

Ad 8: het bestuur kijkt terug vanaf het jaar 2000 en licht de visie 2019+ toe.

Ad 10: zie bijlage

-Vaststellen begroting 2019-2020 en vaststellen contributies voor zowel korfbal als tennis voor 2019-2020 en 2020-2021. Het bestuur heeft het stelsel van de contributies voor korfbal herzien. Het bestuur stelt voor minder categorieën te hanteren en alle categorieën, net als het KNKV, als een vast percentage van de contributie van een seniorenlid vast te stellen. In de toekomst hoeft dan alleen de stijging van het seniorenlidmaatschap vastgesteld te worden en volgen de overige contributies voor korfbal daar vanzelf uit, afgerond op hele euro’s. De voorgestelde contributies  zouden bij de aantallen uit de begroting 2018-2019 in dat jaar tot dezelfde totale contributie-inkomsten uit korfbal hebben geleid en zijn dus per saldo geen verhoging van de contributies. Voor de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 wordt voorgesteld de contributies voor korfbal met iets minder dan 2% te verhogen vanwege inflatie en stijging van de kosten. Mochten zich onvoorziene of andere omstandigheden voordoen, dan houdt het bestuur zich het recht voor de ALV van volgend jaar voor te stellen de contributie 2020 - 2021 alsnog anders vast te stellen.

 

Ad 11: aftredend en herkiesbaar:

Er zijn geen aftredende bestuursleden

 

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de statuten voor de aanvang van de vergadering bij de (huidige) voorzitter melden. De voordracht dient evenzo overeenkomstig het in artikel 10 lid 3 van de statuten bepaalde schriftelijk te worden ingediend.
 

Share

 
RVD190413untitled268.jpg