Blog bestuur

Blog bestuur

Regelmatig schrijft een van de bestuursleden van TOP een artikel over het wel en wee binnen de vereniging voor dit blog.

Algemene Ledenvergadering 29-09-2017

Vrijdag 29 september is de jaarlijkse ALV geweest. Het is fijn om te merken dat de vergadering drukker werd bezocht dan de voorgaande jaren. De notulen van de vergadering worden weer verspreid via een link in de nieuwsbrief. Diverse onderwerpen, zoals het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting voor 2017-2018,  zijn tijdens de vergadering toegelicht, besproken en goedgekeurd. Daarnaast heeft de ALV ingestemd met een wijziging van de verenigingsnaam naar TOP/SolarCompleet.

Hans Oudshoorn is helaas door zijn drukke werkzaamheden genoodzaakt om na 5 jaar het voorzitterschap neer te leggen. Tijdens de ALV is hij verkozen tot erelid.

Tot slot zijn er nieuwe bestuursleden voorgedragen en benoemd. Ruud Westerbeek gaat het voorzitterschap van Hans overnemen. Bibi Terlouw-Nieuwenhuijsen wordt vice-voorzitter. Patrice de Vos is als lid gekozen in het bestuur. Wim van Dommelen is herkozen en gaat de taak van penningmeester op zich nemen. Barbara Romsom (secretaris), Peter Boeren (lid) en Anne van der Zaag (lid) blijven hun bestuurstaken uitvoeren.

De onderlinge taakverdeling van het “nieuwe” bestuur gaat de komende weken vorm krijgen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt dit gecommuniceerd via deze website.

 
Share