Club nieuws

Wijziging spelbepalingen

Richting het komende seizoen zijn er door het KNKV weer enkele wijzigingen in bestuursbesluiten en reglementen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn hierna samengevat.

 

Wedstrijdduur 2 x 30 minuten (veld)

De wedstrijdduur bij de senioren en de junioren wordt vanaf komend seizoen 2 x 30 minuten in plaats van 2 x 35 minuten. De doorgevoerde wijziging is een logisch gevolg na het verkleinen van het speelveld.

 

Time-out : wedstrijdkorfbal

De reglementen voor de time-out zijn gewijzigd. De time-out wordt ingevoerd voor alle ploegen die wedstrijdkorfbal spelen. Per ploeg zijn, per wedstrijd, twee time-outs toegestaan. Voor TOP/SolarCompleet geldt deze regel voor TOP 1 t/m 5, A1 t/m A3, B1, B2, C1, C2 en D1.

 

De scheidsrechter geeft door middel van het T-teken en -tegelijkertijd -een fluitsignaal het begin van de time-out aan. Na 50 seconden geeft de scheidsrechter door middel van een tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen op te stellen. Indien er sprake is van een geblesseerde speler, die wordt verzorgd, kan een time-out pas worden aangevraagd nadat de behandeling is voltooid.

 

Gedurende de verzorging van een geblesseerde speler moeten de spelers in hun vak en moet de coach op de bank blijven. Na de time-out wordt het spel hervat op de plaats en op de wijze waarop het spel zou zijn hervat wanneer geen time-out had plaats gevonden. Na een time-out dient het spel eerst te worden hervat voordat een nieuwe time-out kan worden aangevraagd.

 

Bij wedstrijden zonder schotklok is de time-out formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het tijdens een spelonderbreking op de voorgeschreven wijze aanvragen van een time-out door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechters gebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven. Tot dat moment kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader overleg.

 

Vervangen van spelers

Bij wedstrijden zonder schotklok is de vervanging formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het op de voorgeschreven wijze melden van een vervanging door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het vervangen van een speler heeft gemaakt. Tot dat moment kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.

 

Bij wedstrijden met een schotklok meldt de coach de vervanging bij de juryvoorzitter met een formulier, waarop de gegevens van de vervanger en de te vervangen speler zijn vermeld. Vervolgens gaat de juryvoorzitter tijdens een spelonderbreking staan en steekt een kaart met daarop een voor iedereen leesbare V of een W, dan wel met twee horizontale, tegengesteld wijzende pijlen omhoog, waardoor de vervanging formeel een feit is. De scheidsrechter maakt dan het voorgeschreven scheidsrechtersgebaar. Tot het moment van het opsteken van de kaart door de juryvoorzitter kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de juryvoorzitter de kaart heeft opgestoken wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.

 

Een vervangende speler, die door de scheidsrechter is weggezonden wegens een overtreding van dit besluit of wegens wangedrag, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Hij dient het speelgebied te verlaten en plaats te nemen in de voor de toeschouwers bestemde ruimte, dan wel de hal te verlaten.

 

Zie ook de KNKV bijlage met spelbepalingen (veld).

 

Patrice

TC Topsport

 

Share