Club nieuws

Club nieuws. Na enige tijd worden berichten gearchiveerd.

Wat heb je gemist bij de Algemene Leden Vergadering?

Op 25 oktober 2021 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De opkomst was een van de hoogste sinds jaren.  Allereerst werd er terug gekeken op het afgelopen seizoen, mede aan de hand van een zeer lezenswaardig jaarverslag en de financiële resultaten.

In de bijlage van het jaarverslag is te lezen wat voor gevolgen Corona het afgelopen jaar heeft gehad op het reilen en zeilen van de vereniging. Vele vrijwilligers hebben gezorgd dat er gesport kon blijven worden, ook al was dat voor TOP 1 en 2 zonder publiek, maar wel te volgen via de livestream. De jeugd heeft veel getraind en onderling gespeeld maar alleen op het veld.

Helaas blijkt het nog niet eenvoudig om nu met weinig Corona beperkingen alle vrijwilligers weer te activeren, vooral voor de taken die even stil lagen zoals barbezetting. We hopen de komende periode deze en nieuwe vrijwilligers weer te enthousiasmeren.

 

Financieel lag het resultaat ver van de begroting met veel plussen door de toegekende TASO regeling (subsidieregeling van de overheid voor onder andere sportverenigingen). Begroot was een flink negatief resultaat, maar het resultaat was uiteindelijk licht positief. De penningmeester lichtte dit verder toe. Uiteraard deed de door de leden benoemde kascommissie controle en bracht daarvan verslag uit. De algemene ledenvergadering keurde het (financiële) jaarverslag goed en verleende het bestuur decharge over het afgelopen seizoen. De penningmeester lichtte ook de begroting toe met de uitdagingen voor komend seizoen en die daarop.

 

De contributies zijn voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld. Hierin zit een verhoging van 3% in vanwege de toegenomen inflatie.

Het is mooi om te zien dat het afgelopen jaar veel leden en sponsoren TOP trouw zijn gebleven. We hebben op papier wel wat ledenverlies geleden, oorzaak van verschillen in de aantallen zijn vooral ontstaan door een opschoning van de overige leden in de administratie. Daarbij dient opgemerkt dat nog niet alle kangoeroes en pukkies ingeschreven zijn. Als je op zaterdagochtend om 10 uur komt kijken is het een drukte van jewelste, dit is echter nog niet terug te zien in de ledenaantallen.

 

Het bestuur stelde in 2019 de visie 2019+ op. De slogan ‘toPPPers voor Passie, Prestatie en Plezier’ staat nog steeds centraal. We willen één van de drie toonaangevende korfbalverenigingen van Nederland zijn (blijven) en zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. In de visie 2019+ staan vijf hoofddoelstellingen beschreven op korfbalgebied en zes hoofddoelstellingen als vereniging, waar bestuur, commissies en andere vrijwilligers de komende jaren aan werken. In het jaarverslag wordt een terugblik gegeven op deze doelstellingen.

 

Het bestuur heeft afscheid genomen van Patrice de Vos. Miriam Baart en Machteld de Haan zullen het bestuur komen versterken. Barbara Romsom en Bert Wilbrink waren aftredende maar ook weer te verkiezen bestuursleden. Zij blijven ook de komende jaren in het bestuur.

 

De leden benoemden een nieuwe kascommissie voor de controle van komend seizoen. 

 

Ten slotte benoemde de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur Wim Boekhoven, Jan Kramer, Patrice de Vos en voor het eerst een echtpaar Joke en Mike Ruijters tot leden van verdienste. Dit zijn altijd leuke feestelijke momenten tijdens de algemene ledenvergadering, waarbij vrijwilligers met een grote staat van dienst in het zonnetje staan. Zie ook elders op de website.

 

In de rondvraag kwam het vertrek van enkele selectiespelers aan de orde. Het bestuur heeft in grote lijnen uitgelegd wat voor stappen er zijn gezet. 

 

 

 

Share