Club nieuws

Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering 7 november

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 7 november om 20.00 uur in de Peter Kaleslounge (bovenkantine) van ons clubgebouw. 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

1. Opening vergadering

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de ALV van 25 oktober 2021

4. Bekrachtiging bestuursbesluit

Naamswijziging TOP/IAA fresh

5. Jaarverslag seizoen 2021-2022

6. Financieel verslag 2021-2022

7. Verslag kascommissie

a. Goedkeuring (financieel) jaarverslag seizoen 2021-2022

b. Decharche bestuur seizoen 2021-2022

8. Bespreking en goedkeuring begroting 2022-2023

a. Vaststellen contributies 2023-2024

9. Verkiezing leden bestuur

10. Verkiezing leden kascommissie

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Jaarverslag en overige stukken (bijlagen) kunnen opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en zijn minimaal een week voor de vergadering beschikbaar.

 

Ieder gewoon lid van de vereniging heeft stemrecht. Het bestuur verwijst hierbij naar artikel 15 van de statuten.

 

Toelichting op de agenda:

 

Ad 3: zie bijlage

Ad 4:

volgens artikel 1 van de statuten is het bestuur bevoegd de naam van de hoofdsponsor van de vereniging aan de aanduiding TOP te verbinden en deze in het maatschappelijk verkeer in combinatie met de naam TOP te voeren. Het bestuur heeft op 14 juni 2022 besloten dat de naam met ingang van het seizoen 2022-2023, dus per 1 juli 2022, luidt TOP/IAA fresh. Dit is ook via de website op 1 juli 2022 bekend gemaakt, lees hier het artikel.  Het bestuur legt dit daartoe strekkende besluit conform artikel 1 van de statuten ter bekrachtiging voor aan deze ALV.

Ad 5: zie bijlage

Ad 6: zie bijlage

Ad 8: zie bijlage

Vaststellen begroting 2022-2023 en vaststellen contributies voor zowel korfbal als tennis voor 2023-2024. Voor het seizoen 2023-2024 wordt voorgesteld de contributies voor korfbal met 5% te verhogen vanwege inflatie en stijging van de kosten. Mochten zich onvoorziene of andere omstandigheden voordoen, dan houdt het bestuur zich het recht voor de ALV van volgend jaar voor te stellen de contributie 2023-2024 alsnog anders vast te stellen.

Ad 9:

Tussendoor aftredend:

- Ruud Westerbeek (voorzitter)

- Miriam Baart (lid)

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:

- Eric de Vos (voorzitter)

- Manon Zuurmond (lid)

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de statuten voor de aanvang van de vergadering bij de (huidige) voorzitter melden. De voordracht dient evenzo overeenkomstig het in artikel 10 lid 3 van de statuten bepaalde schriftelijk te worden ingediend.

Share