Club nieuws

Club nieuws. Na enige tijd worden berichten gearchiveerd.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 27 oktober 2020

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 27 oktober om 20.00 uur. De vergadering kan online worden bijgewoond.

 

Interesse om deel te nemen? Meld je dan aan, email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Agenda

 

1. Opening vergadering

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de ALV van 14 oktober 2019 en BALV van 21 september 2020

4. Bekrachtiging bestuursbesluit naamswijziging TOP/LITTA

5. Jaarverslag seizoen 2019 – 2020

6. Financieel verslag 2019 - 2020

7. Verslag kascommissie

a. Goedkeuring (financieel) jaarverslag seizoen 2019-2020

b. Decharche bestuur seizoen 2019-2020

8. Bespreking en goedkeuring begroting 2020 – 2021

a. Vaststellen contributies 2021-2022

9. Verkiezing leden bestuur

10. Verkiezing leden kascommissie

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Jaarverslag en overige stukken zijn uiterlijk een week voor de vergadering beschikbaar en worden digitaal verspreid. Stukken kunnen worden opgevraagd via het secretariaat, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ieder gewoon lid van de vereniging heeft stemrecht. Het bestuur verwijst hierbij naar artikel 15 van de statuten.

 

Toelichting op de agenda

 

Ad 3: zie bijlage

Ad 4:

 

Volgens artikel 1 van de tijdens de BALV van 21 september 2020 gewijzigde statuten is het bestuur bevoegd de naam van de hoofdsponsor van de vereniging aan de aanduiding TOP te verbinden en deze in het maatschappelijk verkeer in combinatie met de naam TOP te voeren. Het bestuur heeft op 23 september 2020 besloten tot de naam TOP/LITTA. Het bestuur legt dit daartoe strekkende besluit conform artikel 1 van de statuten ter bekrachtiging voor aan deze ALV.

 

Ad 5: zie bijlage

Ad 6: zie bijlage

Ad 8: zie bijlage

 

Vaststellen begroting 2020-2021 en vaststellen contributies voor zowel korfbal als tennis voor 2021-2022. Voor het seizoen 2021-2022 wordt voorgesteld de contributies voor korfbal met iets minder dan 2% te verhogen vanwege inflatie en stijging van de kosten. Mochten zich onvoorziene of andere omstandigheden voordoen, dan houdt het bestuur zich het recht voor de ALV van volgend jaar voor te stellen de contributie 2021 - 2022 alsnog anders vast te stellen.

 

Ad 9:

 

aftredend en  niet herkiesbaar:

Bibi Terlouw Nieuwenhuijsen (vice voorzitter)

 

aftredend en herkiesbaar:

Ruud Westerbeek (voorzitter)

Wim van Dommelen (penningmeester).

Patrice de Vos (lid)

 

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de statuten voor de aanvang van de vergadering bij de (huidige) voorzitter melden. De voordracht dient evenzo overeenkomstig het in artikel 10 lid 3 van de statuten bepaalde schriftelijk te worden ingediend.

 

 

Share