Club nieuws

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 25 oktober 2021

Het bestuur nodigt alle (buitengewone) leden, waaronder uiteraard inbegrepen de erevoorzitters , ereleden, leden van verdienste en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 25 oktober om 20.00 uur.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

1. Opening vergadering

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de ALV van 27 oktober 2020

4. Jaarverslag seizoen 2020-2021

5. Financieel verslag 2020-2021

6. Verslag kascommissie

a. Goedkeuring (financieel) jaarverslag seizoen 2020-2021

b. Decharche bestuur seizoen 2020-2021

7. Bespreking en goedkeuring begroting 2021-2022

a. Vaststellen contributies 2022-2023

8. Verkiezing leden bestuur

9. Verkiezing leden kascommissie

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Jaarverslag en overige stukken worden spoedig doch uiterlijk een week voor de vergadering beschikbaar gesteld. Stukken zijn op te vragen bij ons secretariaat, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ieder gewoon lid van de vereniging heeft stemrecht. Het bestuur verwijst hierbij naar artikel 15 van de statuten.

 

Toelichting op de agenda:

 

Ad 3: bijlage op te vragen bij secretariaat

Ad 4: bijlage op te vragen bij secretariaat

Ad 5: bijlage op te vragen bij secretariaat

Ad 7: bijlage op te vragen bij secretariaat

 

  • Vaststellen begroting 2021-2022 en vaststellen contributies voor zowel korfbal als tennis voor 2022-2023. Voor het seizoen 2022-2023 wordt voorgesteld de contributies voor korfbal met 3% te verhogen vanwege inflatie en stijging van de kosten. Mochten zich onvoorziene of andere omstandigheden voordoen, dan houdt het bestuur zich het recht voor de ALV van volgend jaar voor te stellen de contributie 2022-2023 alsnog anders vast te stellen.

Ad 8:

 

tussendoor aftredend:

  • Patrice de Vos (lid)

 

aftredend en herkiesbaar:

  • Barbara Romsom (secretaris)
  • Bert Wilbrink (lid)

 

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:

  • Miriam Baart (lid)
  • Machteld de Haan (lid)

 

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de statuten voor de aanvang van de vergadering bij de (huidige) voorzitter melden. De voordracht dient evenzo overeenkomstig het in artikel 10 lid 3 van de statuten bepaalde schriftelijk te worden ingediend.

 

Share