Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat

Bij TOP vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. 

 

Preventie

TOP voert een preventief beleid om een veilig sportklimaat voor (jonge) sporters te borgen. Ter preventie van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag is er binnen TOP een aantal zaken op dit vlak geregeld.

 

 

Huisregels en Gedragscodes

TOP heeft huisregels en een gedragscode ter preventie van ongewenst gedrag vastgesteld. Deze staan hieronder gepubliceerd. Onze vrijwilligers die we om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen, ontvangen de huisregels en gedragscodes. Met het inleveren van de VOG onderschrijven en accepteren zij de huisregels en gedragscodes. 

TOP sluit zich hierbij zo veel als mogelijk aan bij de gedragscodes zoals deze zijn opgesteld door het Centrum Veilige Sport (onderdeel van NOC*NSF).

Zie hier onze huisregels en gedragscodes (PDF).

 

KNKV 

Aangezien TOP lid is van het KNKV vallen al onze leden onder het tuchtrecht van de KNKV en het ISR (Instituut Sport Rechtspraak). Dit is het tuchtorgaan van de KNKV voor zaken rondom seksuele intimidatie.

 

Verklaring omtrent gedrag

Voor onze vrijwilligers, zeker van de personen die met jongeren en kwetsbare groepen contact hebben, vragen we eens in de 3 tot 5 jaar een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan.

 

Vrijwilligersbeleid

We hebben een vrijwilligersbeleid opgesteld. Hierin staat ook een verwijzing naar ons huishoudelijk regelement, de gedragsregels en de VOG opgenomen >> vrijwilligersbeleid (PDF)

 

Trainersbegeleiding lettercoördinatoren

Binnen TOP is aandacht voor het begeleiden van trainers en is er per letter een coördinator (bijvoorbeeld voor de F- of C-teams) die over de teams heen betrokken is bij de teams en fungeert als aanspreekpunt van de ouders. Tijdens trainersbegeleidingsmomenten worden trainers begeleid in allerlei onderwerpen, waaronder ook onderwerpen op het gebied van veilig sportklimaat.

 

Verplichte spelregelbewijzen

Vanaf de B worden onze leden verplicht om een spelregelbewijs te halen. Dit zorgt ervoor dat spelers de actuele regels beter kennen, wat naar verwachting leidt tot meer respect voor (beslissingen van) de scheidsrechter/arbitrage.

 

Arbitrage

We besteden aandacht aan de week van de scheidsrechter. De Week van de Scheidsrechter is onderdeel van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een initiatief van het ministerie van VWS en uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF. Hiermee wil de sport in Nederland ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en daarin zichzelf kan zijn. Daarnaast zorgen we middels onze scheidsrechterscommissie dat er altijd een aanspreekpunt is voor onze scheidsrechters en andere arbitrage-vrijwilligers en dat opleiding en bijscholing structureel is geborgd.

 

Wat te doen bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag?

Wanneer men het heeft over grensoverschrijdend gedrag, kan dat vele vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld gaan over discriminatie, intimidatie en machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie en misbruik, gebruik van verboden middelen of matchfixing.

Voor meer informatie over grensoverschrijdend gedrag, zie de website van Centrum Veilige Sport. https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag

Mocht er sprake zijn van ongewenst, ongepast of grensoverschrijdend gedrag, meld dit! 

Melden kan (afhankelijk van de situatie) bij de trainer, lettercoördinator, Technische commissie (Jeugd, wedstrijd-breedtesport senioren of topsport), het bestuur en of bij de vertrouwenscontactpersonen van TOP of als dit allemaal niet passend is of voelt bij het Centrum Veilige Sport. Een melding hoeft niet direct te leiden tot een (formele) klacht. Er wordt gestreefd naar een informele en duurzame oplossing van de melding, waarbij een gesprek tussen de melder en de aangeklaagde een eerste optie kan zijn. Mocht dit niet wenselijk of niet mogelijk zijn, of niet leiden tot de voor de melder gewenste oplossing, dan kan er binnen de organisatie gekeken worden waar wel de gewenste oplossing behaald kan worden.

Mocht er geen informele oplossing (meer) mogelijk zijn, dan kan er een formele klacht worden ingediend. Een klacht wordt ingediend bij het bestuur van de vereniging en wordt gestuurd naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierbij kan een vertrouwenscontactpersoon ondersteunen.

 

Zie hier onder de procedure die het bestuur volgt bij formele klachten met betrekking tot ongewenst, ongepast of grensoverschrijdend gedrag. 

 

Vertrouwens Contact Personen

Als een betrokkene een melding wil doen van ongewenste omgangsvormen, dan kan deze zich laten ondersteunen door een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is een onafhankelijk aanspreekpunt voor iedereen (van speler tot vrijwilliger tot toeschouwer) die te maken heeft met ongewenst, ongepast of grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP luistert, denkt mee en ondersteunt bij de te nemen vervolgstappen. De VCP is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging bij incidenten. Een VCP gaat vertrouwelijk om met de informatie die gedeeld wordt en kan een melder wijzen op de mogelijke routes om de melding op te lossen.

 

   

Anouk Knops

06 - 5202 0490

 

Arnoud Kok

06 - 1439 9025

 

Ciska van 't Hert

06 - 3813 9320

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Klachtenregeling bestuur TOP

Versie januari 2022

 

  • Het bestuur volgt deze procedure op het moment dat er een klacht wordt gemeld van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

  • Bij grensoverschrijdend gedrag zal het bestuur dit doen in samenspraak met KNKV of het Centrum Veilige Sport.

  • Als er sprake is van een (mogelijk) misdrijf wordt er altijd aangifte gedaan bij de politie.

  • Bij (mogelijk) seksueel overschrijdend gedrag wordt het reglement dat door het KNKV is opgesteld gevolgd >> https://www.knkv.nl/tuchtreglement/

  • Bij (mogelijk) seksueel overschrijdend gedrag geldt een meldplicht. Bijgaande afbeelding van het NOC*NSF geeft duidelijk weer voor wie deze meldplicht geldt en wat de te nemen stappen zijn.

  • Het bestuur reageert richting de indiener binnen 14 dagen op de ingediende klacht.

  • Het bestuur wijst de beschuldigde partij op de mogelijkheid om ondersteund te worden door een vertrouwens- contactpersoon (andere dan de ondersteuner van de indiener).

  • Het bestuur kan na hoor en wederhoor sanctie(s) opleggen, mits deze goed en helder geformuleerd zijn en aan klager en beklaagde schriftelijk gemeld zijn.